×

Nowa wersja enova365 2110

03 grudnia 2021

 
Nowości w wersji 2110
Business Intelligence:
Wprowadzona została poprawka w mechanizmie wyliczania się wskaźników BI, która rozwiązuje problem kasowania wartości wprowadzonej w polu danego formularza, po zwróceniu przez wskaźnik obliczonej wartości.Dodane zostały nowe modele danych w obszarze gospodarki magazynowej oraz zamówień zakupu i sprzedaży. Umożliwiają m.in. analizę bilansu stanu towarów, braków towarowych, wiekowania towarów w przedziałach czasu, planowania zakupów oraz średnich cen zakupów względem dostawców. Wprowadzono zmiany usprawniające działanie kolumnowych wykresów grupowanych.
DMS:
W konfiguracji Narzędzia/Opcje/Systemowe dodano nową zakładkę Przechowywanie plików, która łączy i porządkuje elementy związane z zarządzaniem załącznikami. W sekcji Ogólne można określić podstawowe parametry załączników: maksymalny rozmiar, zakazane lub dozwolone rozszerzenia.
Handel:
Dodano obsługę terminali płatniczych działających w serwisach Elavon i eService.Zmodyfikowano definicję EDI do importu JPK_FA. W celu optymalizacji w przypadku, gdy w importowanym pliku wystąpi dokument z kontrahentem bez NIP, kontrahent nie jest dodawany do bazy, do dokumentu podstawia się incydentalny z uzupełnionymi na dokumencie danymi.Umożliwiono tworzenie definicji EDI/Integratora na podstawie wzorcowego pliku XML lub XSD.Umożliwiono kopiowanie węzłów definicji EDI/Integratora.W definicji dokumentu wprowadzono osobne pola dla nazw cech dokumentu i pozycji wymaganych podczas zatwierdzania.Zwiększono długość pola z opisem kodu CN.Udostępniono obsługę towarów wariantowych.
Kadry Płace:
Na liście Kadry i płace/Deklaracje PFRON dodaliśmy Deklarację DEK-R. Jest to deklaracja roczna wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rozliczenie wpłat.Na formularzu „Nagrody”, „Kary”, „Świadczenia socjalnego” w sekcji „Rozliczenie” dodaliśmy pole „Okres”. Jeżeli element rozliczający np. „Nagrody” zostanie zdefiniowany jako element okresowy, to będzie wypłacany przez podany okres na formularzu nagrody.W konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Definicje stref dodaliśmy nową strefę czasu pracy o nazwie „Wyjście służbowe”. Strefa ta zwiększa czas pracy i daje możliwość odnotowania faktycznych godzin wyjścia służbowego.
Księgowość:
W schemacie księgowym dla sprzedaży zbiorczej wprowadzono następujące zmiany:dla przedmiotu księgowania: Pozycje handlowe sprzedaży zbiorczej dodano możliwość wyboru w trybie uproszczonym warunku na typ towaru, magazyn oraz cechę dokumentu handlowego,usunięto przedmiot księgowania Informacje o pozycjach dokumentu handlowego, który nie miał zastosowania dla tego typu schematu księgowego. Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie tworzenia schematów księgowych dla dokumentów sprzedaży zbiorczej. W schemacie księgowym dla sprzedaży zbiorczej zmieniliśmy sposób wyliczania Kwoty płatności księguj zbiorczo, dostępnej dla przedmiotu księgowania Ewidencja. Dotychczas kwota ta była wyliczana jako suma należności i zobowiązań. Aktualnie jest wyliczana jako należności minus zobowiązania. Dzięki zmianie Kwota płatności księguj zbiorczo, w przypadku korekt sprzedaży na minus zwraca wartość sprzedaży (należności) pomniejszoną o korekty (zobowiązania). Do zmiany dostosowaliśmy również wyświetlanie informacji o płatnościach na zakładce Ogólne dokumentu Sprzedaży zbiorczej.
Uwaga: w wyniku zmian powinniście Państwo zweryfikować istniejące schematy księgowe dla sprzedaży zbiorczej, w których wykorzystywana jest kwota płatności księguj zbiorczo, aby wartość zobowiązań nie została odjęta dwukrotnie. W konfiguracji programu na liście Księgowość/Schematy księgowe umożliwiono dodawanie schematów księgowych według filtra Typ ewidencji. Dotychczas schematy księgowe dla danego typu dokumentu były dodawane za pomocą rozwijanej listy. Aktualnie odpowiedni typ jest inicjowany na podstawie filtra Typ ewidencji. W przypadku braku filtrowania listy według wspomnianego filtra, dodawanie schematów działa jak przed zmianami. Udostępniliśmy końcowym użytkownikom Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego możliwość oznaczania dokumentów ewidencji oraz faktur sprzedaży jako rozliczone, oraz możliwość usuwania tych rozliczeń.
Produkcja:
Przygotowano nowy dedykowany komponent do rejestracji zdarzeń produkcyjnych. Konsola produkcyjna jako narzędzie dla pracowników produkcji zawiera komplet danych w jednym miejscu, a są to m.in. informacje o kodzie i nazwie operacji, numerze zlecenia, czy ilości do wykonania. Operator Konsoli produkcyjnej ma m.in. możliwość zarejestrowania czasu rozpoczęcia operacji, podglądu załączników, podglądu przypisanych do operacji surowców i produktów, a także wystawienia dla operacji dokumentów rozchodu surowców RWP i przyjęcia produktów PWP.Wprowadzono możliwość zgłaszania Awarii powiązanej z zasobem produkcyjnym, oraz możliwość konwersji zarejestrowanej Awarii na Zlecenie Serwisowe (wymagany moduł Serwis). Zgłaszanie awarii możliwe jest także z poziomu Konsoli Produkcyjnej.
Praca Zdalna:
Dodaliśmy możliwość wiązania relacjami Zadań. W formularzu Zadania dostępna jest sekcja Zadania powiązane. Z jej poziomu możesz połączyć z Zadaniem inne Zadanie jedną z 3 relacji: Zadanie powiązaneZadanie poprzedzająceZadanie następująceDodaliśmy funkcjonalność wprowadzania komentarzy do Zadania. Od tej pory w sekcji Komentarze możesz wpisać swoje uwagi odnośnie do zadania. Dzięki funkcji odpowiedzi na dodany komentarz możesz prowadzić dyskusję z drugą osobą pracującą w systemie. Dodaliśmy funkcjonalność pozwalającą wysyłać powiadomienia do użytkowników programu.Dodaliśmy funkcjonalność obserwowania Aktywności Pracy zdalnej. Dzięki niej otrzymasz powiadomienie w wypadku wprowadzenia zmian na obserwowanej aktywności.

1. Instalatory
standard             
– instalator enova365 2110.2.6 (.exe)
– instalator enova365 2110.2.6 (.msi)
multi
– instalator enova365 2110.2.6 (.zip)
helper
– instalator Soneta Helper (.exe)
– instalator Soneta Helper (.msi)
dla systemu Android
– instalator enova365

2. Materiały związane z wersją
Ulotka do wersji 2110.2.6