×

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla klientów i kontrahentów

RODO

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Comp-Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Śląskich, ul. Sikorskiego 20A,

wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu dla Wrocławia Fabrycznej,

Wydział IX Gospodarczy pod numerem KRS 0000440808, NIP: 9151789846

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzana w następujących celach:

·     w celu zgodnym z udzielona zgodą, ile została przez Państwa wyrażona zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

·     w celu udzielenia odpowiedzi w związku z Państwa zainteresowaniem naszą ofertą handlową, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

·     w celu zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

·     w celach realizacji obowiązków prawnych, np. określonych w przepisach podatkowych i rachunkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

·     w celu wykonywania naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, takich jak marketing bezpośredni, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych będą następujące podmioty:

·     podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu: biura księgowe, spółki informatyczne, agencje

marketingowe;

·     podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.


Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

·     w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody;

·     w przypadku przetwarzania danych w celu przedstawienia oferty – przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni kontaktowali się Państwo w sprawie jej zawarcia;

·     w przypadku przetwarzania danych na podstawie w celu wykonania umowy – do momentu wygaśnięcia umowy;

·     w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych – okres przetwarzania danych określają odpowiednie przepisy;

·     w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń), lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.


Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

·      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

·      prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

·      prawo do usunięcia danych;

·      prawo do ograniczenia przewarzania danych;

·      prawo do sprzeciwu;

·      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Informacja na temat prawa cofnięcia zgody

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, informujemy, że wyrażenie zgody każdorazowo jest całkowicie dobrowolne a w przypadku jej wyrażenia w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania.

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas.


Informacja na temat obowiązku podanie danych osobowych

 

Podanie danych jest obowiązkowe, jeśli chcą zawrzeć Państwo z nami umowę lub otrzymać ofertę. Podanie danych w innych celach np. w celu zgodnym z udzielona zgodą, jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku odmowy ich podania nie będziemy mogli realizować tych celów, np. przesyłać Państwu informacji na temat naszych produktów.

 

Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji i o profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.


Informacja dla osób, których dane pozyskaliśmy z innego źródła

W przypadkach, w których sami nie zebraliśmy Państwa danych pozyskaliśmy je od naszego partnera, Soneta Sp. z o.o., na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Wówczas pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednocześnie wskazujemy, że nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.