×

Nowa wersja enova365 2304 (2304.3.5 z dnia 16-06-2023)

11 maja 2023

1. Instalatory

 • standard

– instalator enova365 2304.3.5 (.exe)
– instalator enova365 2304.3.5 (.msi)

 • multi

– instalator enova365 2304.3.5 (.zip)

 • helper

– instalator Soneta Helper (.exe)
– instalator Soneta Helper (.msi) w przypadku logowań domenowych

 • dla systemu Android

– instalator enova365

 • dla systemu iOS

– instalator enova365

2. Materiały związane z wersją

WERSJA STANDARD

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Wydruki Wprowadziliśmy zapowiadane w komunikatach technicznych zmiany dotyczące sposobu zapisu wydruków REPX. Poprzedni format zapisu wzorców wydruków nadal jest obsługiwany. Zmiana ma istotny wpływ na techniczne aspekty działania wydruków, w tym na sposób tworzenia ich w kodzie dodatków.

Wydruki Dodaliśmy możliwość budowania własnych nazw raportów REPXKonfigurowanie odbywa się za pomocą dostępnego kreatora dla wydruków pojedynczych i zbiorczych, które dostępne są na formularzu Definicja raportu dla ustawionego Wyniku raportu innego niż Drukarka Drukarka domyślna. Kreator daje możliwości tworzenia nazw w oparciu o dostępne metadane pochodzące z raportu oraz źródła danych, z których korzysta wydruk.

Wydruki Zmieniliśmy sposób obsługi wydruków REPX z tłem w postaci obrazków bitmapowych. Dotyczy to przede wszystkim wydruków deklaracji, w których tło każdej strony umieszczone jest w raporcie jako skan wzorca deklaracji, pobranego ze stron ministerstwa. Wprowadzone zmiany w kontrolce raportów obsługującej obrazki (ResourcePictureBox) powodują, że operacja wykonania takiego wydruku zajmuje 80-90% mniej pamięci RAM, co ma szczególne znaczenie przy wydrukach seryjnych.

Eksport i import Wprowadziliśmy zmianę zachowania wydruków REPX eksportowanych do dokumentu MS EXCEL. Jeśli wydruk zawiera tabele z kolumnami o wartościach złożonych (np. kwota z walutą) to pola takie zostaną automatycznie rozdzielone na dwie kolumny w wynikowym dokumencie. Osobna kolumna z kwotą i osobna kolumna z walutą. Dzięki temu łatwiejsze jest późniejsze przetwarzanie danych w wyeksportowanym dokumencie.

Komunikacja Wprowadziliśmy nową funkcjonalność Aktualności. Przeznaczona jest do przekazywania użytkownikom istotnych informacji w postaci okna pojawiającego się po zalogowaniu do systemu. Na nową funkcjonalność składają się następujące elementy:

 • Opcje/Ogólne/Aktualności/Kanały zawierają listę kanałów dostarczania aktualności. Pozwalają na stworzenie wielu definicji z odpowiednio przypisanymi prawami dostępu.
 • Ogólne/Aktualności zawiera listę wszystkich aktualności w systemie. Lista umożliwia dodawanie nowych wpisów i edycję istniejących (w zależności od praw dostępu) i przeznaczona jest dla użytkowników, którzy wprowadzają aktualności do systemu.
 • Ogólne/Moje aktualności zawiera listę aktualności przeznaczonych dla aktualnie zalogowanego użytkownika. Lista jest w trybie tylko do odczytu.
 • Okno Aktualności pojawiające się po zalogowaniu do systemu i prezentujące nowe (nie wyświetlone jeszcze przez użytkownika) informacje.

Framework Dodaliśmy nowy Atrybut danych w Opcje/Systemowe/Pliki zawierający pełny wpis nazwy listy/podlisty/raportu wraz z GUID-emAtrybut pozwala na identyfikację nazw przypisanych kontekstów z poziomu interfejsu użytkownika, np. dla podlist czy raportów o długich nazwach.

Framework Dla nowopowstałych baz danych i nowych pól w istniejących bazach danych rozszerzyliśmy ilość cyfr w polach typu decimal z 12,2 na 16,2. Takie pola wykorzystywane są między innymi w module Księgowość w tabelach związanych z zapisami księgowymi, dziennikami i obrotami na kontach.

Interfejs użytkownika Dodaliśmy pod prawym przyciskiem myszy opcję kalendarza dla pól typu FromTo w miejscach gdzie istnieje możliwość dodawania rekordów bezpośrednio na formularzach. W systemie najczęściej są to pola nazwane Okres lub Zakres dostępne m.in.na formularzach: Nieruchomości/Budynek/Powiązane środki trwałe lub Handel/Towary i usługi/Ogólne/Ceny. Funkcjonalność ma takie samo zastosowanie jak dostępne w filtrach, gdzie ustawiany jest okres (zakres dat od…do). W kalendarzu dostępne są opcję z zakresem dat dla m.in. obecnego dnia, miesiąca, roku.

Interfejs użytkownika Dodaliśmy opisy na kafelkach z nazwami baz danych podczas wykorzystania funkcjonalności Szukaj. We wcześniejszych wersjach pod nazwą bazy danych nie pojawiał się opis w momencie skorzystania z wyszukiwarki dostępnej na głównym oknie programu.

Dodatki Dodaliśmy wpisy do Lista zmian rekordów dostępnej z poziomu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Zmiany rekordów dotyczące konwersji bazy dla baz slave. Dotychczas pod konwersji takiej bazy z poziomu bazy master nie zapisywał się taki wpis w bazie slave.

Prawa Dodaliśmy nową funkcjonalność związaną z rozszerzonym systemem praw o nazwie Kategoria roli. Funkcjonalność pozwala na utworzenie kategorii roli i grupowanie ról. Ułatwi to zarządzanie rolami dla administratorów systemu. Funkcjonalność dostępna jest z poziomu widoku Opcje/Systemowe/Uprawnienia/System praw.

Prawa Dodaliśmy nowe prawo Zapis ustawień uprawnieńNowe prawo służy do wydzielenia możliwości nadania praw, w taki sposób aby operator mógł zapisywać kontekst do swoich ustawień indywidualnych. W poprzednich wersjach prawo Zapis ustawień indywidualnych służyło do zapisów własnych oraz uprawnień (rozszerzona funkcjonalność pozwalająca jednemu operatorowi przypiąć wiele uprawnień, które później może wybierać podczas logowania). Na konwertowanych bazach ustawienie nowego prawa jest zgodne z ustawieniem na wyższej gałęzi.

Prawa Dla baz z ustawionym rozszerzonym systemem praw wprowadziliśmy możliwość aktualizacji roli o wybrane prawa, odczytane z loga operacji wyświetlanego w oknie Narzędzia deweloperskie. Funkcjonalność ułatwi i przyśpieszy precyzyjne tworzenie ról operatorów. Szczegółowy opis działania funkcjonalności znajduje się w Bazie Wiedzy w obszarze Wdrożenia/Ogólnosystemowe/System praw.

Prawa Dla nowego systemu praw dodaliśmy możliwość trwałego zapisywania modyfikacji praw z poziomu formularza Narzędzia projektowe/Prawa obiektowe. Do tej pory zmiany nie były zapisywane do bazy danych, tym samym zmiany wykonane z poziomu opisywanego formularza były tymczasowe.

Prawa Dodaliśmy czynność Zmień system praw na rozszerzony. Czynność umożliwia zmianę systemu praw na bazach po konwersji i z wgranymi licencjami. Przed wykonaniem zmiany systemu praw zaleca się wykonanie kopii bazy danych. Czynność dostępna jest w widoku Opcje\Systemowe\Uprawnienia\System Praw.

Narzędzia Dodaliśmy nowy analizator w Opcje/Systemowe/Analizator konfiguracji zwracający liczniki tasków i ich definicję.

Narzędzia Dodaliśmy nowy analizator w Opcje/Systemowe/Analizator konfiguracji weryfikujący dodanie cech do tabel specjalnych, tj. ChangeInfo, CfgAttributes, CfgNodes, SystemInfo.

Poprawione funkcje

Dodatki Poprawiliśmy wyświetlanie pola Status operatora w bazie na formularzu Opcje/Systemowe/Praca na wielu bazach/Bazy danych dostępnego z załadowanym dodatkiem Praca na wielu bazachW ostatnich wersjach przy scenariuszu, kiedy operatorowi podczas logowania do systemu pojawiało się okno formularza Wybór modułów ze względu na brak dostępnych licencji, wówczas pole Status operatora w bazie zwracało wartość Niespełnione warunki licencyjne programu.

Dodatki Zmieniliśmy zasadę działania weryfikacji zabezpieczeń konta operatora dla baz slave przy konfiguracji wykorzystującej dodatek Praca na wielu bazach. Obecnie podczas logowania do bazy slave z załadowanym dodatkiem Praca na wielu bazach (w takiej sytuacji hasło pobierane jest z bazy master) zabezpieczenia konta ustawione w bazie slave nie są weryfikowane. Dzięki temu operator logujący się do bazy slave nie dostaje powiadomienia, np. o konieczności zmiany hasła dla bazy slave ze względu na ustawiony parametr Zmień hasło po określonym czasie dostępny z poziomu Opcje/Systemowe/Zabezpieczenie konta.Weryfikacji podlegają tylko i wyłącznie ustawienia zastosowane w bazie master dla pracy w systemie wykorzystującej dodatek Praca na wielu bazach.

Dodatki W czynności Konwertuj bazy danych dostępnej w dodatku Praca na wielu bazach z poziomu Opcje/Systemowe/Praca na wielu bazach/Bazy danych obsłużyliśmy sytuację związaną z komunikatem informującym o nieprawidłowej wersji konwertowanej bazy (zbyt stara, aby przekonwertować ją do obecnej wersji systemu).

Prawa W rozszerzonym systemie praw dla operatora z przypisaną rolą Pełny dostęp do programu opcja Domyślny zakaz dostępu do nowych elementów nie ma wpływu, tj. operatorzy z wyżej wymienioną rolą mają dostęp do elementów w aplikacji (w tym również nowo utworzonych), niezależnie od ustawienia Domyślny zakaz dostępu do nowych elementów dostępnego z poziomu Opcje/Systemowe/System praw.

Prawa Poprawiliśmy obsługę licencji Podgląd Rozszerzonym Systemie Praw. W poprzednich wersjach Operator nie miał dostępu do czynności Arkusz Excel dostępnego na dowolnej liście umożliwiającą eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.

Prawa W rozszerzonym systemie praw z włączonymi rozszerzonymi uprawnieniami operatorów poprawiliśmy działanie czynności Kopiuj operatora… dostępnego z poziomu Opcje/Systemowe/Uprawnienia/Operatorzy. Dotychczas po skopiowaniu operatora na zakładce Powiązane role były odpinane zaznaczone na nim wybrane role.

Prawa Podnieśliśmy poziom bezpieczeństwa dostępu do danych w obszarze działania cech w kontekście wyświetlania ich na listach. W scenariuszu, gdy Operator nie miał praw do danego obszaru w systemie, np. do tabeli związanej z pracownikami to cechy przyporządkowane do tabeli Pracownicymożna było wyciągnąć i wyświetlić na innych listach. Nie związanych bezpośrednio z obszarem Kadr i Płac, a do których Operator miał prawa, np. na liście Handel/Dokumenty razem i pozostałe/Wszystkie dokumenty mógł wyciągnąć pola cechy związane z Pracownikiem. Dotychczas wyciągnięte pole cechy zwracało jawnie wartość. Obecnie podobnie jak wcześniej pól z tabeli, do której Operator nie ma praw, zwraca wartość: (brak praw) oraz dodatkowo dla cech zamieszczamy informację w logu. Weryfikacja odbywa się podczas próby odczytania wartości cechy, związku z tym może mieć to wpływ na ewentualne rozwiązania Partnerskie w systemie.

Interfejs użytkownika Udoskonaliliśmy proces Przekaż bazy do analizyo weryfikację długości wymaganego pola Powód w sekcji Potwierdzenie przekazaniaw pierwszym oknie kreatora. Wcześniej weryfikator uruchamiał się na samym końcu czynności.

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy wyświetlanie splittera, który rozdzielał strony na liście (np. Handel/Towary i usługi) po wybraniu Definicji kontrolki definiowanej (XML) Organizator listy/Podgląd. W poprzednich wersjach splitter dolny przysłaniał częściowo pasek sumowania, a splitter pionowy prawy przysłaniał częściowo pasek przewijania.

Interfejs użytkownika Rozwiązaliśmy problem przesuwających się ikon czynności, np. Wyloguj w głównym oknie programu. W niektórych sytuacjach ikony mogły pojawiać się z lewej lub prawej stronie górnej belki systemu.

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy działanie wyboru rozmiaru czcionek w polach typu RichEdit dostępnych z poziomu formularza Wiadomości email czy z poziomu Notatek podręcznych dostępnych w Asystencie zapisu. Dotychczas istniała możliwość zaznaczenia wielu rozmiarów czcionek, które jednocześnie nie wpływały na wielkość tekstu w polu tekstowym.

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy widoczność dodatkowych czynności zdefiniowanych w postaci zadań na formularzu Towar, znajdującego się na liście Handel/Towary i usługi.

Interfejs użytkownika Rozbudowaliśmy komunikat o możliwych przyczynach wystąpienia braku praw dostępu do danych. W komunikacie uwzględniliśmy przyczynę związaną z brakiem praw do elementów interfejsu programu.

Filtrowanie Poprawiliśmy obsługę działania filtrów niestandardowych na listach. Na niektórych kolumnach, np. Podmiot na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty mógł pojawiać się komunikat: Elementów Invoke lub BeginInvoke nie można wywołać w formancie do czasu utworzenia uchwytu okna.

Eksport i import Poprawiliśmy eksport list do Arkusza Excel posiadających pola typu cechy historyczne, które zawierają, np. hierarchę wydziałów na liście Kadry i płace/Kadry/Pracownicy. W poprzednich wersjach podczas eksportu listy z takim polem pojawiał się komunikat z błędem: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”.

Załączniki Poprawiliśmy działanie wklejania obrazów w Asystent zapisu/Notatnik/Notatki podręczne. We wcześniejszych wersjach wklejenie za pomocą skrótu Ctrl+V powodowało powielenie obrazów.

Framework Przywróciliśmy poprawne działanie funkcjonalności związanej z wywołaniem formularza Edytora kolekcji SubTable (trzy kropeczki) dostępnego z poziomu list Podglądu tabel/formularz rekordu/zakładka Wszystkie oraz z poziomu Narzędzia Projektowe/Kontekst. W ostatnich wersjach próba wywołania Edytora kolekcji SubTable mogła zakończyć się komunikatem: Interface IList niezaimplementowany w klasie SubTable.

Framework Wprowadziliśmy poprawki w filtrowaniu przy użyciu m.in. FieldCondition.Equal i FieldCondition.In po zaimplementowaniu optymalizacji zapytań z parametrami T-SQLa – głównie dla cech referencyjnych. We wcześniejszych wersjach w niektórych przypadkach filtrowanie SubTable ViewInfo po cechach referencyjnych mogły zwracać nieprawidłowe wartości.

Framework Zmieniliśmy sposób obsługi wielolinijkowych tekstów przechowywanych w obiektach MemoText. Dawniej jedynym rodzajem znaku nowej linii rozpoznawanym w MemoText był stosowany w Windows \r\n (CRLF, 0x0D 0x0A). Ponieważ wartość memo pochodzić może z różnych źródeł (różnych edytorów i kontrolek), jako znak nowej linii akceptowany jest teraz także znak \n (LF, 0x0A). Jeśli wartości memo przechowywane w bazie posiadają pomieszane znaki końców linii, może to spowodować inne wyświetlanie tekstów memo w interfejsie użytkownika.

Framework Poprawiliśmy reprezentację enum na gridzie kiedy:

 • wartości enum ma wyspecyfikowany atrybut Caption.
 • enum jest „nieoczywisty”, np. property nie istnieje bezpośrednio w klasie, dla której prototypowana jest lista, tylko dopiero w klasie z niej dziedziczącej.

Framework Zmieniliśmy implementację MemoText.Empty, czyli pustej wartości typu używanego do przechowywania algorytmów, komentarzy i elementów na tuplach, taskach i innych obiektach wykorzystywanych wdrożeniowo. MemoText.Empty jest wartością statyczną, z przeznaczeniem analogicznym do String.Empty – jeśli potrzebujemy wartości pustej, można posłużyć się gotową, statyczną instancją zamiast tworzyć wiele kopii pustego obiektu. Jednak w przeciwieństwie do stringMemoText jest obiektem, który się zmienia w miejscu (mutable), np. w metodzie MemoText.Add(). Dotychczasowa implementacja dopuszczała modyfikację MemoText.Empty nie sygnalizując tego wyjątkiemco mogło prowadzić do poważnych błędów logiki biznesowej, np. przypadkowe przenoszenie wartości MemoText pomiędzy niepowiązanymi obiektami, nawet w różnych bazach danych. Po zmianach próba edycji MemoText.Empty spowoduje wyjątek.

Framework Poprawiliśmy działanie dodawania rekordów bezpośrednio na formularzach, np. formularz Zakup dostępnego z poziomu Ewidencja dokumentów/Dokumenty na zakładce Opis analityczny i dekrety. W scenariuszu usuwania wszystkich wcześniej zapisanych rekordów z widoku Opis analityczny i dekrety, a następnie zmiana flagi Podlega opodatkowaniu na zakładce Vatz próbą bezpośredniego zapisu mógł powodować błąd niepozwalający zapisać wprowadzone zmiany na formularzu.

Wydruki Poprawiliśmy wyświetlanie pól na formularzu konfiguracyjnym raportów ASPX. We wcześniejszych wersjach w polu Przygotuj wydruk dla:z wybraną opcją Dokument PDF wybór listy z drukarkami częściowo przysłaniał wyświetlane pola z wyborem nazwy pliku, do którego zostanie zapisany wydruk.

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

Utrwalanie danych\Definicje zestawów danych Przygotowaliśmy nową standardową definicję zestawu danych i powiązane z nią komponenty, które pozwalają na zapis do bazy danych a następnie analizę informacji dotyczących wynagrodzeń pracownika, wyliczanych w systemie przez logikę biznesową.

Merytoryczne – obszar kadry i płace Wprowadziliśmy szereg nowych modeli danych w obszarze kadr i płac. Są to między innymi analizy dotyczące pracy zdalnej – dostępne są raporty informujące o korzystaniu z pracy zdalnej przez pracowników w różnych wymiarach, a także wskaźniki prezentujące limit pracy zdalnej okazjonalnej w odniesieniu do pracownika i operatora pulpitu. Wskaźniki dotyczące nieobecności z tytułu siły wyższe. Raport analizujący wskaźniki absencji w różnych wymiarach. Powstały raporty analizujące nieobecności planowane i zatwierdzone w ujęciu miesięcznym. Nowe raporty dotyczące kosztów pracodawcy w odniesieniu do definicji stanowisk. Przygotowaliśmy modele danych dotyczące wypłat zwracające wyliczane w logice biznesowej wartości wynagrodzenia. Dodatkowo dostępne już modele danych zostały rozszerzone o parametry bufor (weryfikuje czy wynagrodzenie jest zatwierdzone czy jeszcze nie) czy definicja stanowiska. Jednocześnie informujemy, że szereg wskaźników dotyczących elementów wynagrodzeń w różnych przedziałach czasu zostały oznaczone jako nieaktualne, a w ich miejsce powstały raporty zbiorcze.

Konfiguracja W celu poprawy ergonomii w zakresie dostosowania raportów i wskaźników do indywidualnych potrzeb użytkowników, zaimplementowaliśmy funkcjonalność rozszerzania standardowych modeli danych typu raport i wskaźnik. Proces ten umożliwia czynność Rozszerz, dostępna na tych obiektach. Po jej użyciu na formularzu raportu pojawią się zakładki dodatkowych pól, parametrów, warunków i sortowań. Natomiast na formularzu wskaźnika pojawią się zakładki dodatkowych parametrów i warunków. Użytkownik sam wybiera w jakim zakresie i o jakie elementy chce rozszerzyć modele danych, tak aby dostosować je do potrzeb analitycznych swojej organizacji.

Obsługa cech w BI W celu poprawy ergonomii w zakresie dostosowania raportów i wskaźników do indywidualnych potrzeb użytkowników, zaimplementowaliśmy funkcjonalność w pełni automatyzującą proces dołączania cech z poziomu dowolnych modelu danych, Proces ten umożliwia nowa czynność Dołącz cechę, dostępna zarówno w standardowych jak i niestandardowych modelach. Po użyciu czynności, wyświetlana jest lista wszystkich cech powiązanych z danym modelem danych. Użytkownik sam wybiera o jakie cechy chce rozbudować model danych, a także czy ma ona stanowić jedynie pole modelu, czy także parametr filtrujący.

Modele danych W celu ułatwienia pracy z enumami wprowadziliśmy mechanizm, który „w locie” tłumaczy enumy na wartości słownikowe, dzięki czemu nie ma konieczności dołączania słowników biznesowych do analiz BI.

Merytoryczne – obszar CRM Wskaźniki dotyczące liczby leadów i transakcji rozszerzyliśmy o parametr daty, tak aby możliwe było śledzenie zmian tych liczb w czasie.

Merytoryczne – obszar księgowy Wprowadziliśmy nowe raporty w obszarze finansowym dotyczące analizy płatności należności, analizy płatności zobowiązań oraz obrotów na kontach w kolejnych miesiącach z uwzględnieniem zbiorczych wartości narastających na końcu raportu.

Merytoryczne – obszar handel W wielu raportach handlowych, dostępnych w standardzie Modułu BI, wprowadziliśmy parametry opcjonalne ułatwiające ich filtrowanie danych na Panelach BI. Dzięki temu raporty zwracają pełny zakres danych, a użytkownik wg własnych potrzeb analitycznych może je zawęzić za pomocą parametrów filtrujących.

Parametry wskaźników i raportów Dla użytkowników analiz BI zaimplementowaliśmy mechanizm ograniczania wartości, jakie zwracane są przez lookupy parametrów filtrujących. Jeśli parametrem danego raportu lub wskaźnika z obszaru Handlu jest np. Typ Dokumentu, to z biznesowego punktu widzenia wartości zwracane na filtrze tego parametru powinny być ograniczone do typów dokumentów handlowych, a nie zwracać wszystkie typy dokumentów. Dzięki implementacji algorytmu ograniczenia listy wartości, filtry będą precyzyjnie dostosowane do treści raportów, a ich używanie będzie znacznie bardziej ergonomiczne.

Moduł CRM
Funkcjonalności

Kontrahent Dodaliśmy nową listę Kontrahenci wg opiekuna pozwalającą na wyświetlenie kontrahentów w podziale na przypisanych do nich opiekunów. Lista ta uwzględnia prawo na roli Widoczność kontrahentów. Dodatkowo dodaliśmy prawo na roli Zmiana wyświetlania okresu na liście Kontrahenci według opiekuna,które decyduje czy użytkownik może wyświetlić na liście dane z innego okresu niż bieżący dzień. Ułatwi to pracę działów handlowych i zarządzanie operatorami przypisanymi do klientów. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Kontrahent Dodaliśmy możliwość przypisywania domyślnych celów kontaktów dla poszczególnych rodzajów kontaktów. W konfiguracji Narzędzia/Opcje/Ogólne/Rodzaje kontaktów utworzyliśmy sekcję ’Domyślne cele kontaktów’, w której widnieją trzy pola:

 • Typ hosta – pozwalający wskazać obiekt, którego danych kontaktowych będzie dotyczył cel kontaktu
 • Rodzaj kontaktu – pozwalający wybrać rodzaj kontaktu dla którego wstawiany będzie domyślny cel
 • Cel kontaktu – pozwalający na wskazanie domyślnego celu

W efekcie dodając nowe dane kontaktowe na wskazanym obiekcie o wybranym rodzaju kontaktu automatycznie zostanie przypisany wybrany cel. Jeżeli dany rodzaj nie ma przypisanego domyślnego celu to cel nie zostanie wskazany. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Zadania i Zdarzenia Zmodyfikowaliśmy import xml dla Projektów, Leadów, Transakcji, Zadań, Nieruchomości, Zdarzeń, Zleceń serwisowych, Wypożyczeń. Od tej pory w pliku importu wspomnianych obiektów Priorytet oraz Stan będę miały przypisany Guid, co umożliwi import bez potrzeby ich usuwania. Wprowadzone modyfikacje ułatwią zasilanie danymi bazy danych.

Zadania i Zdarzenia Na zakładce Pracownicy i Zasoby na formularzu Zadań, Zdarzeń CRM oraz Projektów po rozwinięciu menu pod przyciskiem Nowy (Zasób CRM) dodaliśmy możliwość wyboru opcji Zasoby CRM. Po jej uruchomieniu pojawia się formularz dodawania nowych zasobów powiązanych z zadaniem, w którym istnieje możliwość wybrania wielu zasobów i dodania ich jednym kliknięciem jako zasobów powiązanych z zadaniem.
Zmiana ta pozwoli na szybsze dodawanie zasobów do Zadań, Zdarzeń oraz Projektów i zaoszczędzi czas potrzebny na dodawanie każdego z zasobów z osobna.

Korespondencja masowa Na listach dodawania adresów e-mail do korespondencji (wiadomość e-email, korespondencja seryjna) ukryliśmy nieaktualne adresy email osób kontaktowych.

Transakcje W formularzu projektu dodaliśmy zakładkę Dokumenty z transakcji. Zawiera ona dokumenty handlowe, które powiązane są z Transakcją skojarzoną z Projektem. Ułatwi to analizę projektów sprzedażowych.

Transakcje Na liście Leady oraz Transakcje dodaliśmy nowy filtr Projekty, dzięki któremu możemy wyświetlić tylko te elementy, które są połączone relacją z wybranym w filtrze Projektem.

Transakcje W formularzu transakcji w zakładce Dokumenty dodaliśmy funkcję Usuń powiązanie. Dzięki niej po zaznaczeniu dokumentu możemy usunąć relację wiążącą go z transakcją. Korzystanie z funkcji uzależnione jest od posiadania prawa Usuwanie powiązań, które dodaliśmy w ustawieniach konfiguracyjnych na roli w folderze CRM\Transakcje. Dzięki dodaniu funkcji użytkownik w prosty sposób usunie relację między dokumentami.

Poprawione funkcje

Zadania i Zdarzenia Poprawiono mechanizm wysyłki powiadomień email do zadań. Obecnie jeżeli na Definicji Zadania/Zdarzenia/Wypożyczenia/Zlecenia serwisowego w zakładce Mail w polu „Rodzaj adresu email” wskażemy cel kontaktu, to wiadomość email zostanie wysłana na adres mailowy Kontrahenta wskazanego w Zadaniu/Zdarzeniu/Wypożyczeniu/Zleceniu serwisowym, który ma przypisany analogiczny cel, jak ustawiony na definicji. W przypadku braku przypisania celu do danych kontaktowych kontrahenta zostanie wybrany adres email oznaczony jako domyślny. Dodatkowo wybranie opcji pierwszy lub wszystkie w polu „Wysyłaj na adres” (zakładka Mail na Definicji Zadania/Zdarzenia/Wypożyczenia/Zlecenia serwisowego) spowoduje że powiadomienie email zostanie wysłane na pierwszy adres ze wskazanym na definicji celem lub na wszystkie adresy email Kontrahenta, które mają przypisany ten cel.
Pozwoli to na lepsze zarządzanie odbiorcami podczas wysyłania powiadomień z zadań do kontrahenta.

Zadania i Zdarzenia Przywróciliśmy listę Pracowników jako domyślną podczas dodawania Zasobu powiązanego z Projektem i Zadaniem. Po przejściu w Projekcie na zakładkę Zasoby oraz na zakładkę Pracownicy i zasoby w Zadaniu podczas dodawania zasobu wyświetli się lista Pracownicy. W celu wybrania innego typu zasobów należy wskazać w menu inną listę (Ewidencja środków trwałych, Ewidencja wyposażenia, Nieruchomości, Urządzenia).

e-mail Poprawiono mechanizm wysyłki wiadomości email tak, by oznaczał poprawnie w polu EmailInfo status dla wydruków ASPX wysyłanych za pomocą funkcji „wyślij email PDF”. Pole Status może przyjmować trzy wartości:

 • Brak – dla dokumentów które nie zostały wysłane
 • Wysłany pocztą CRM – dla dokumentów wysłanych poprzez skonfigurowane konto poczty CRM
 • Wysłany Asystentem – dla dokumentów wysłanych poprzez systemowy mechanizm asystenta

Wymagane jest przekompilowanie dodatków wysyłających maile za pomocą metody SendEmail(EmailParameters parameters) z klasy Task. Obecnie metoda ta zwraca informację o sukcesie wysyłki.

e-mail Poprawiono błąd podwójnego wklejania obrazków w edytorze RichEdit. Obecnie wklejając wycinek obrazka ze schowka za pomocą kombinacji ctrl+v wkleja się on pojedynczo.

e-mail Poprawiliśmy problem związany z wysyłką dodatkowych załączników podpiętych pod dokument, pojawiający się jeżeli równocześnie w Asystencie zapisu znajdowała się Notatka. W takim przypadku wysyłka nie następowała gdy używana była opcja „Włącz wysyłanie załączników” dla wszystkich dodanych poprzez Asystenta zapisu plików. Obecnie problem został rozwiązany i dokument jest wysyłany wraz z załącznikami.

e-mail Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości pobrania wiadomości email jeśli wśród pobieranych wiadomości znajdował się email z uszkodzonym załącznikiem winmail.dat. Od teraz wiadomość taka zostanie pobrana bez załącznika, o czym użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem wyświetlanym w logu programu. Wprowadzona zmiana pozwoli użytkownikowi korzystać z programu bez potrzeby jego restartowania.

e-mail Poprawiliśmy błąd powodujący problem z Przekazaniem wiadomości mailowej, do której wpisana była treść Notatki w Asystencie.

e-mail Poprawiliśmy błąd powodujący problem z przekazaniem wiadomości mailowej z konta, dla którego zaznaczony były parametr Algorytm dostępny w opcjach konfiguracji konta poczty CRM.

Moduł DMS
Poprawione funkcje

Załączniki Poprawiliśmy działanie zapisu dokumentu w elektronicznej kartotece pracownika z załącznikiem i aktywnym procesem. Obecnie po wybraniu opcji Pozostaw w obecnym stanie dokument zapisuje się prawidłowo.

Moduł Handel
Funkcjonalności

Stany magazynowe i obroty Zoptymalizowaliśmy zamykanie okresu magazynowego w bazach z dużą ilością towarów. Czas procesu uległ znacznemu skróceniu, co jest szczególnie odczuwalne na dużych bazach danych.

Kompletacja Przy włączonej edycji składników dla dokumentu kompletacji KPL, poprawiliśmy obsługę okna wyboru składników (uruchamianego klawiszem F8). Dodaliśmy na nim również informację o potrzebnej, domyślnej ilości składnika.

Kompletacja Poprawiliśmy wskazywanie dostaw (klawiszem F8 dla składników) dla pozycji produktowej dokumentu kompletacji KPL.

Zamówienia i oferty Dla zamówień algorytmicznych (rezerwacja ilościowa) udostępniliśmy, po włączeniu parametru 'Weryfikuj ilość dostępną’ na definicji zamówienia, możliwość określenia ilości pozycji tylko do wysokości zasobów niezarezerwowanych (do wysokości stanu magazynu).

Opakowania i kaucje Przenieśliśmy parametry konfiguracji dot. opakowań i kaucji z zakładki Handel/Towary na zakładkę Handel/Definicje dokumentów/Opakowania i kaucje.

Płatności dokumentów handlowych Dodaliśmy nowy parametr Data zobowiązania/należności na definicji dokumentu handlowego. Posiada on następujące opcje:

 • Wg konfiguracji ŚP – działa jak do tej pory, czyli data płatności tworzy się wg dotychczasowych algorytmów z ustawień ewidencji ŚP.
 • Wg daty operacji – zawsze podstawiana jest data operacji jako data płatności. Ignorowane są ustawienia z ewidencji ŚP.
 • Wg daty wystawienia – zawsze podstawiana jest data wystawienia jako data płatności. Ignorowane są ustawienia z ewidencji ŚP.

Ceny i rabaty Ulepszyliśmy edycję i odczytywanie progów ilościowych w cennikach indywidualnych i przecenach okresowych. Dodaliśmy automatyczne sortowanie listy progów po ilości. Dotąd operator musiał ustawiać tę kolejność ręcznie.

Towary Do filtra wyszukującego towary po typie dodaliśmy opcję 'Razem z recepturami’, który zawiera dotychczasowe opcje 'Razem’ oraz 'Receptury’.

Poprawione funkcje

EDI Poprawiliśmy import JPK_V7 dla wyłączonego automatycznego tworzenia płatności. Dotychczas powstawały dokumenty SPT z płatnościami pomimo wyłączenia tego parametru.

Relacje dokumentów Poprawiliśmy tworzenie relacji do dokumentu podrzędnego FV 2 z dokumentu magazynowego WZ 2 (odwrócony obieg). W sytuacjach, gdy dokument magazynowy WZ 2 powstawał z zamówienia i jego stan nie był zapisany do bazy danych, a tylko zmieniony na formularzu czynnością Zatwierdź dokument i dołączono ten WZ 2 do istniejącej faktury, to system tworzył relację kopiowania zamiast handlowo-magazynowej. W konsekwencji przy korektach mogło dochodzić do prób ponownego wydania towaru z magazynu.

Relacje dokumentów Poprawiliśmy działanie systemu, gdy w definicji dokumentu handlowego w jednej relacji kopiowania istnieją dwa dokumenty podrzędne. W przypadku, gdy na dokumencie handlowym w pierwszej kolejności zostanie utworzony dokument podrzędny, do którego inni operatorzy nie mają praw, to istnieje możliwość utworzenia kolejnego dokumentu podrzędnego przez pozostałych operatorów. Wcześniej taka operacja nie była możliwa.

Relacje dokumentów Poprawiliśmy wyliczenie wartości netto pozycji dokumentu automatycznej korekty KPZ 2, w sytuacjach gdy dokument PZ 2 jest liczony od brutto, a powstająca z PZ 2 faktura ZK 2 od netto i na pozycji faktury zmieniono stawkę VAT.

Relacje dokumentów Na liście dokumentów, przywróciliśmy w menu relacji opcję dodawania wielu zatwierdzonych WZ 2 do zbiorczej FV 2 znajdującej się w buforze. Opcja ta jest dostępna przy włączonych na WZ 2 w definicji relacji handlowo magazynowej parametrach: Ręcznie dołączany istniejący dokument podrzędny do dokumentu nadrzędnego oraz Podrzędny z wielu nadrzędnych (n->1).

Relacje dokumentów Poprawiliśmy błąd pojawiający się przy próbie agregacji dwóch WZ 2 w walucie do FV 2 (przy włączonej na relacji agregacji pozycji z ustawieniem 'Według ceny’). Dotychczas w takiej sytuacji pojawiał się błąd „Zapis: WZ… Nie można wykonać tej operacji na wartościach w różnych walutach 'PLN’ i 'EUR'”.

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy przenoszenie dokumentu podrzędnego typu PZ2/ZK do bufora, gdy na nadrzędnym ZD były pozycje anulowane.

Dokumenty magazynowe Poprawiliśmy weryfikację precyzji przy porównywaniu wartości zasobu dla mechanizmu Business Integrity. W szczególnych sytuacjach przy rozchodach mógł pojawić się błąd z komunikatem „Niezgodność ilości…”.

Płatności dokumentów handlowych Poprawiliśmy rozliczenia faktur zaliczkowych z końcowymi w transakcjach typu OSS (One Stop Shop).

Płatności dokumentów handlowych Poprawiliśmy podpowiadanie ewidencji na dokumentach handlowych w przypadku, gdy na pozycji znajduje się towar podlegający MMP (zaznaczony parametr 'Metoda podzielonej płatności’ na karcie towaru oraz cena powyżej 15tys. zł brutto). W takiej sytuacji, nawet jeżeli domyślną formą płatności kontrahenta jest gotówka, to po wybraniu na pozycji dokumentu towaru z MPP sposób zapłaty podpowiada się na Przelew MPP, a ewidencja na Firmowy rachunek bankowy.

Pozostałe Poprawiliśmy działanie wszystkich dodatkowych kolumn dot. obrotów transakcji związanych z pozycjami: MarżaPozycjiProcentMarzyPozycjiNarzutPozycji oraz WartoscZakupuPozycji.W przypadku użycia ich na zagregowanych pozycjach, np. dla obiegu WZ2->FV, pokazywały one nieprawidłowe dane.

Wydruki

Wydruki dokumentów Wprowadziliśmy tłumaczenie sposobu zapłaty na język angielski w tabeli 'Rozliczone wpłaty’ na wydruku faktury.

Zestawienia obrotów Na bazie istniejącego już raportu 'Obroty wg opiekunów’ (wyliczanego na podstawie opiekuna kontrahenta głównego) przygotowaliśmy nowy raport o nazwie 'Obroty wg opiekunów odbiorcy’ (wyliczanego na podstawie opiekuna odbiorcy).Raport znajduje się w lokalizacji: Handel/Zestawienia/Obroty wg opiekunów pod nazwą 'Obroty wg opiekunów odbiorcy’.

Dodatki

EDI Poprawiliśmy definicje XML dla eksportowanych faktur, aby umożliwić replikację korekt sprzedaży przez EDI. Dodaliśmy również możliwość eksportu faktur EDI, gdzie VAT jest liczony od brutto.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Informacja o warunkach zatrudnienia Udostępniliśmy w wersji srebrnej dokument „Informacja o warunkach zatrudnienia – pracownik”. Dokument dostępny jest w kartotece pracownika w zakładce „Dokumenty dodatkowe”.

Praca zdalna Zmodyfikowaliśmy działanie mechanizmu wyliczającego pozostały do wykorzystania limit pracy zdalnej okazjonalnej. Wcześniej wykorzystany limit pracy zdalnej okazjonalnej nie był przywracany do puli po wprowadzeniu nieobecności, np. chorobowej na dzień z wprowadzoną już wcześniej pracą zdalną okazjonalną. Aktualnie limit wykorzystanych dni pracy zdalnej okazjonalnej nalicza się tylko w dni w których nie występuje nieobecność.

Struktura organizacyjna Zmodyfikowaliśmy działanie czynności Struktura organizacyjna/Dodaj powiązania, która dostępna jest na liście Kadry i płace/Kadry/Pracownicy. Czynność „Dodaj powiązania…” zastąpiliśmy czynnością „Dodaj lub modyfikuj powiązania…”. Nowy mechanizm poprawia transparentność wprowadzanych zmian. Po wyborze zakresu zmian zostanie wyświetlone okno dialogowe ze szczegółami w zakresie zmian, które zostaną wprowadzone po kliknięciu „Zapisz i zamknij”. W oknie wyboru powiązania dodaliśmy nowy parametr „Istniejące powiązania”, w którym do wyboru mamy opcje:

 • Nie zmieniaj – w istniejących powiązaniach nie wprowadzamy żadnych zmian, dodajemy nowe powiązanie.
 • Zmień w zakresie elementu – w istniejących powiązaniach wprowadzamy zmiany tylko w zakresie wybranego elementu struktury. Jeżeli w wybranym okresie istnieje już powiązanie z tym elementem to zostanie zmodyfikowane, jeżeli nie zostanie dodane nowe powiązanie.
 • Zmień w zakresie struktury – w istniejących powiązaniach wprowadzamy zmiany w zakresie całej struktury. Jeżeli w wybranym okresie istnieje powiązanie z innym elementem to zostanie usunięte lub zmodyfikowane i dodane powiązanie z nowym elementem struktury.
Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Przelewy Dodaliśmy możliwość pomijania wybranych zobowiązań oraz wpłat podczas automatycznego generowania przelewów. W tym celu na formularzu zobowiązania oraz wpłaty zostało dodane nowe pole o nazwie „Blokada przelewów”. Zobowiązania i wpłaty, które będą miały ustawione pole „Blokada przelewów” na „Tak” będą pomijane podczas generowania przelewów. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Dokumenty kasowe W konfiguracji Ewidencji Środków Pieniężnych dla ewidencji o typie „Kasa” dodaliśmy mechanizm sprawdzający, czy kwota wypłaty przekracza dostępne środki w kasie. Parametr „Nie pozwalaj na ujemne stany w kasie” domyślnie zaznaczony jest na „Nie”. W przypadku, gdy parametr zostanie oznaczony na „Tak”, a kwota wypłaty przekroczy dostępne środki system zablokuje taką wypłatę.

Eksport przelewów Wprowadziliśmy zmiany związane z numeracją paczki przy eksporcie przelewów. Dla formatów eksportu: ISO 20022, Swift MT 100, Swift MT 103 oraz XML Definiowalny poszerzyliśmy pole „Numer paczki” do 35 znaków (litery lub cyfry). Z poziomu listy Ewidencja Środków Pieniężnych/Przelewy umożliwiliśmy wyciągnięcie na listę pola „MsgId”, które zwraca numer paczki wprowadzony podczas eksportu przelewów.

Noty odsetkowe Wprowadziliśmy mechanizm uniemożliwiający wygenerowanie więcej niż jednej anulaty do noty odsetkowej. Działanie mechanizmu polega na weryfikacji czy dla danej noty odsetkowej została utworzona nota o typie „Anulata do noty”, która opiera się o sprawdzenie pola „AnulowanaNota”. W przypadku, gdy dla noty odsetkowej została już wygenerowana anulata i nastąpi próba ponownego użycia czynności „Anulowanie not odsetkowych…” kolejna anulata nie zostanie utworzona i wyświetli się stosowny komunikat.

Rozrachunki Umożliwiliśmy wprowadzenie dla pracownika rachunku bankowego w sytuacji, kiedy w instalacji nie jest dostępny obszar kadrowo-płacowy i kartoteka pracownika jest dostępna jedynie w szczątkowej formie na potrzeby stworzenia słownika.

Dokumenty rozliczeniowe Na formularzu naliczania dokumentów rozliczeniowych w polu „Definicja dokumentu” dodaliśmy informację o nazwie definicji dokumentu. Dotychczas w polu tym prezentowany był jedynie symbol definicji dokumentu rozliczeniowego. Aktualnie jest to symbol oraz nazwa, co ułatwi wskazanie prawidłowej definicji dokumentu rozliczeniowego.

Poprawione funkcje

Eksport przelewów Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający dopisywanie do pliku przy eksporcie przelewów. Błąd występował w przypadku konfiguracji z włączonym parametrem „Proponuj dopisywanie do istniejącego pliku”. Podczas próby eksportu przelewów z włączonym parametrem „Dopisz do pliku” następowało nadpisanie pliku na nowo. Po wprowadzonych zmianach dopisywanie przelewów do istniejącego pliku działa poprawnie.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracja VAT-7 W konfiguracji programu dodaliśmy definicję dla parametrów rozliczeń deklaracji VAT-7. Nowa definicja umożliwia konfigurację elementów właściwych dla definicji o typie „VAT7 parametry rozliczeń” i jest dostępna z poziomu: Narzędzia/Opcje/Ogólne/Definicje deklaracji.

Zapisy Zmodyfikowaliśmy mechanizm działania czynności „Pokaż dekret zapisu”. Po zmianach, czynność otwiera dekret zapisu z automatycznie ustawionym fokusem na zapis, z którego została wykonana czynność.

Słowniki (Definicje Słowników, Elementy Słowników) Dodaliśmy tabelę Lead do listy tabel dostępnych w zakresie definiowania Słowników. Od teraz możliwe będzie wykorzystanie tabeli Leadów z modułu CRM m.in. do definicji słowników dla kont księgowych i podzielników kosztów.

Poprawione funkcje

Praca na wielu bazach Poprawiliśmy działanie czynności „Eksportuj zapisy…” z zaznaczonym parametrem „Importuj w bazach danych”. Błąd powodował niepoprawne kopiowanie danych do baz źródłowych w zakresie Definicji dokumentów ewidencji, Matryc dokumentów oraz Definicji zadań.

Dodatki

Importy Księgowe Usprawniliśmy proces identyfikacji kontrahentów po numerze NIP. Dotychczas podczas importu dokumentów nie następowała identyfikacja podmiotów w przypadku niektórych zagranicznych numerów NIP zawierających myślniki. Aktualnie podmioty są identyfikowane prawidłowo, jeżeli numery NIP w pliku i na kartotece kontrahenta są zgodne.

Eksporty Księgowe Usprawniliśmy eksport pola NIP kontrahenta. Dotychczas eksportowany był jedynie NIP dla kontrahentów krajowych. Aktualnie pole to jest eksportowane także dla kontrahentów zagranicznych.

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Zlecenie produkcyjne W celu lepszej kontroli powiązania dokumentów magazynowych z operacjami, w formularzu operacji zlecenia dodaliśmy nową zakładkę: „Dokumenty”, w której widoczne są wszystkie powiązane dokumenty np. RWP lub ZD. Dodatkowo dla listy Produkcja/Rozliczenie zleceń dodaliśmy możliwość wyciągnięcia podkolekcji: „Operacje” oraz „PozycjeTechn”.

Zlecenie produkcyjne Włączyliśmy czynność „Zmień zatwierdzony dokument” dla dokumentów z włączoną obsługą technologii czyli dla dokumentów zleceń produkcyjnych.

Konsola Produkcyjna Zmodyfikowaliśmy działanie uprawnień, związanych z Konsolą produkcyjną, które dotyczą nadawania lub odbierania praw do poszczególnych przycisków akcji dla operatora KP. Przed naszą zmianą nadanie np. zakazu do danej czynności nie skutkowało brakiem dostępu do czynności, obecnie nie powinna mieć miejsca taka sytuacja.

Rejestracje prac Na liście Produkcja/Rejestracje prac dodaliśmy nową czynność: „Edytuj dane” umożliwiającą edycję zaraportowanych czasów realizacji operacji produkcyjnych. Czynność nie jest dostępna dla wpisów już wyeksportowanych do modułu KiP.

Poprawione funkcje

Technologia Poprawiliśmy błąd pojawiający się podczas próby usunięcia operacji z technologii, w sytuacji gdy z tej technologii powstało już wcześniej zlecenie produkcyjne. Obecnie błąd nie powinien się pojawić i powinno być możliwe usunięcie operacji z technologii.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Kreator

 1. Zmniejszyliśmy liczbę sesji wywoływanych podczas uruchamiania kreatora i przeliczania jego algorytmów, dzięki czemu wzrosła wydajność tej funkcjonalności.
 2. Poprawiliśmy podstawianie kontekstu dla algorytmów kreatora. Od tej pory dostępny jest ten sam kontekst dla każdego kroku.
 3. Ujednoliciliśmy uruchamianie kreatorów z Panelu Workflow, listy Powiadomienia oraz z formularza obiektu.
Poprawione funkcje

Harmonogram zadań Poprawiliśmy obsługę zatrzymywania usługi serwera harmonogramu zadań w przypadku wystąpienia błędów. We wcześniejszej wersji, jeżeli serwer harmonogramu zadań był uruchomiony jako usługa Windows, a podczas startowania wystąpiły jakiekolwiek błędy (np. niepoprawna wersja bazy danych lub błąd logowania operatora), nie było możliwości zatrzymania usługi (konieczne było zakończenie działania procesu exe).

Moduł Praca hybrydowa
Funkcjonalności

Rezerwacje stanowisk pracy Dodaliśmy funkcjonalność pozwalającą na rezerwację stanowisk pracy. Jest ona dedykowana dla osób, które na co dzień pracują hybrydowo. Operator systemu z poziomu opcji konfiguracyjnych oraz Pracownik z poziomu Panelu użytkownika w pulpicie kierownika oraz pulpicie pracownika ma dostęp do funkcji Rezerwacja stanowiska pracy. Przy jej pomocy po wybraniu okresu oraz pomieszczenia, w którym chcemy pracować rezerwujemy stanowisko pracy. Dzięki temu mamy gwarancję, że po przyjściu do biura będziemy mieć dostępne miejsce pracy np. biurko. Korzystanie z funkcjonalności wymaga przeprowadzenia konfiguracji przez Operatora systemu i dodania Pomieszczeń (lista Pomieszczenia)oraz Stanowisk pracy (lista Stanowiska pracy). Podgląd dokonanych rezerwacji możliwy jest z poziomu list Moje rezerwacje i Rezerwacje. Dodatkowo jeśli rezerwacji dokonuje kierownik z poziomu pulpitu dla innych pracowników to zostaną oni o tym poinformowani powiadomieniem e-mail. Funkcja ta wymaga włączenia w ustawieniach konfiguracyjnych w folderze Praca hybrydowa\Rezerwacja stanowisk pracy parametru Powiadomienie e-mail. Funkcjonalność pozwoli zagwarantować dla pracownika stanowisko pracy oraz ułatwi zarządzanie powierzchnią biurową. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Powiadomienia Zmieniliśmy informacje wyświetlaną w polu Nadawca na liściewysłanych powiadomień. Od tej pory w polu tym wyświetlana będzie informacja o nazwie i kodzie (identyfikatorze logowania) operatora, który przygotował powiadomienie.

Powiadomienia Zmieniliśmy zestaw filtrów dostępnych w obszarze pracy hybrydowej na listach Powiadomienia Odebrane i Wysłane. Od teraz do dyspozycji pozostają filtry:

 • Zakres dat – pozwala wskazać okres z jakiego chcemy wyświetlić powiadomienia
 • Od godziny/Do godziny – pozwalają zawęzić filtrowanie do wybranego zakresu godzinowego
 • Nadawca – pozwala wyświetlić powiadomienia wysłane przez wybranego nadawcę
 • Odbiorcy – pozwala wyświetlić powiadomienia, których odbiorcą są wskazane osoby (filtr dostępny wyłącznie na liście Powiadomienia\Wysłane)
 • Status – pozwala wyświetlić powiadomienia o określonym Statusie (W realizacji, Potwierdzono na czas, Potwierdzono po czasie, Brak potwierdzenia, Wszystkie)

Modyfikacja sposobu filtrowania ułatwi pracę z listą.

e_RCP Dodaliśmy weryfikator Weryfikacja rejestracji wymaganej ilości godzin. Dostępny on jest w ustawieniach konfiguracyjnych w folderze Praca hybyrdowa\Definicje weryfikatorów. Weryfikator działa jeśli na Definicji Rejestracji czasu pracy (dostępna w ustawieniach konfiguracyjnych w folderze Praca hybrydowa) włączony zostanie parametr Wylicz na podstawie dni pracy. Odpowiada on za sprawdzenie, czy pracownik odnotowując w danym dniu rozpoczęcie i zakończenie pracy nie zarejestrował czasu pracy poniżej przypisanej dla niego w obszarze Kadry i płace normy.

Rejestracja czasu pracy Dodaliśmy funkcję ułatwiającą rejestrowanie czasu pracy poświęconego na obsługę baz klienckich przy użyciu dodatku Praca na wielu bazach. W folderze Praca na wielu bazach dodaliśmy listę Historia operacji. Zawiera ona wykaz baz danych przypisanych do zalogowanego w systemie operatora. Po rozwinięciu wybranej bazy wyświetlane są operacje wykonane przez zalogowanego Operatora w ustawionym w filtrze listy Okresie (domyślnie bieżący dzień). Po zaznaczeniu rekordów w menu dostępna jest funkcja Dodaj czas realizacji. Pozwala ona zarejestrować czas poświęcony na wykonane czynności w bazie klienta. Godziny wykonywania czynności oraz łączny czas na nie poświęcony zostaną wyliczone automatycznie. Rejestrowany czas zapisywany jest w bazie głównej (master) i dostępny jest w obszarze Pracy hybrydowej na liście Czas realizacji. Użytkownik może zarejestrować czas tylko jeden raz w kontekście danego rekordu. Stosowna informacja znajduje się na liście Historia operacji w kolumnie Zarejestrowany czas pracy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Czas realizacji Na liście czas realizacji dodaliśmy filtr Obszar zadania. Pozwala on wyświetlić czasy zalogowane do zadań, które są przypisane do wybranego obszaru. Filtr ten ułatwi analizę czasów pracy.

Aktywności Dodaliśmy mechanizm pozwalający na kontrolę stanu aktywności podrzędnych podczas zamykania danej aktywności. W ustawieniach konfiguracyjnych w folderze Praca hybrydowa\Ogólne w sekcji Kontrola stanu aktywności podrzędnych dostępny jest parametr Zamknij podrzędne. Przyjmuje on wartości:

 • Brak – pozwala na ustawienie dla aktywności dowolnego stanu
 • Ostrzegaj – spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia podczas zmiany stanu aktywności na stan nieaktywny informującego o istnieniu otwartych aktywności podrzędnych. Dodatkowo podczas uruchomienia go z poziomu formularza aktywności nadrzędnej po wyświetlonych komunikatach w razie potrzeby możemy masowo przenieść aktywności podrzędne w stan nieaktywny
 • Zabraniaj – spowoduje wyświetlenie komunikatu podczas zmiany stanu aktywności na stan nieaktywny informującego o istnieniu otwartych aktywności podrzędnych. Nie pozwoli na zamknięcie aktywności do momentu zamknięcia aktywności podrzędnych.

Funkcjonalność ta ułatwi kontrolę realizacji przedsięwzięć. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Aktywności Na listach moje aktywności oraz Organizacja pracy dodaliśmy filtr Obszar. Pozwala on wyświetlić zadania przypisanego do jednego lub kilku obszarów. Dzięki niemu łatwiejsze będzie wyszukiwanie pożądanych zadań.

Moduł Projekty
Funkcjonalności

Projekty Zmieniliśmy działanie filtra Pozycja budżetu, który dostępny jest w zakładce Dokumenty budżetu w formularzu projektu z utworzonym budżetem. Do tej pory filtr ten zawierał pozycje z wszystkich utworzonych w systemie budżetów. Teraz zawiera on wyłącznie pozycje z budżetu, z poziomu którego pracujemy. Zmiana ta ułatwi analizę danego budżetu.

Moduł Nieruchomości
Funkcjonalności

Nieruchomości W module Nieruchomości dodaliśmy funkcjonalność umożliwiającą rozliczanie liczników mediów oraz ich fakturowanie. Na definicji Najmu należy wybrać definicję dokumentu rozliczającego najem oraz umowy liczników. Po ich zdefiniowaniu na zdarzeniu typu Najem dostępny będzie przycisk Generuj umowę najmu, który otworzy formularz dodawania Umowy cyklicznej z podpiętą usługą wynajmowanego obiektu oraz okresem najmu. Drugi dodany przycisk –Generuj umowę na liczniki – otworzy formularz umowy dostawy z podpiętymi licznikami oraz usługami do nich przyporządkowanymi. Poprzez przycisk Pobierz odczyt licznika możliwe jest zaimportowanie ostatnich odczytów liczników oraz późniejsze wygenerowanie faktury z różnicą pomiędzy poprzednimi odczytami.Funkcjonalność ta usprawni zarządzanie wynajmowanymi obiektami oraz licznikami. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Nieruchomości W formularzu Projektu dodaliśmy zakładkę Nieruchomości. Zawiera ona obiekty (Budowle, Budynki, Pomieszczenia, etc.) utworzone w obszarze Nieruchomości, powiązane z projektem.

Nieruchomości Na formularzu Kontrahenta dodaliśmy zakładkę Nieruchomości, w której dostępne są obiekty oraz zdarzenia, polisy i szkody przypisane do Kontrahenta poprzez moduł Nieruchomości. Na zakładce Nieruchomości / Obiekty wyświetlane są te obiekty modułu Nieruchomości, których Zarządcą, Producentem lub Właścicielem jest wybrany Kontrahent. W zakładkach Zdarzenia planowane, Zdarzenia incydentalne, Pomiary, Najem, Polisy i Szkody wyświetlane są te aktywności, które są przypisane do wybranego kontrahenta. Dodana funkcjonalność pozwoli na kontrole obiektów oraz zdarzeń z modułu Nieruchomości z poziomu kartoteki danego kontrahenta.

Moduł Serwis
Poprawione funkcje

Serwis Poprawiliśmy błąd polegający na wyświetlaniu się komunikatu Braku praw dostępu do danych. Błąd ten pojawiał się jeśli łącznie spełnione zostały warunki:

 • operator nie posiadał prawa Zadania innych operatorów
 • na definicji wypożyczenia/zlecenia serwisowego ustawiono Kontrolę dostępności urządzenia (Parametr dostępny na definicji w zakładce Opcje)
 • operator dodawał wypożyczenie/zlecenie serwisowe dla urządzenia, które zostało wypożyczone lub przyjęte do serwisu przez innego operatora

Błąd już nie występuje, a dla definicji działają standardowe weryfikatory kontrolujące dostępność urządzenia, ustawiane na definicji zlecenia serwisowego i wypożyczenia.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Filtrowanie na listach Wprowadziliśmy na listach „Edytor wyrażeń filtrujących”. Edytor dostępny jest z poziomu każdej listy po kliknięciu w przycisk „Lista/Zaawansowane/Organizuj listę” i przejściu do zakładki „Filtry„. W polu „Filtr standardowy” znajduje się kontrolka po kliknięciu której pojawi się edytor. Wprowadzenie tego rozwiązania ułatwi i przyśpieszy tworzenie filtrów dla list.

Powiadomienia Na liście powiadomień dodaliśmy możliwość odłożenia przypomnienia dla zaznaczonych powiadomień o określony czas. Przycisk Nie przypominaj został zastąpiony przyciskiem Przypomnienie, który rozwija dodatkowe menu z wyborem opcji – pierwszą z nich jest Nie przypominaj, a kolejne służą do odłożenia przypomnienia za 5, 10, 15 min. itd.

Menu aplikacji Wprowadziliśmy nowe menu nawigacyjne w systemie, służące do przełączenia się pomiędzy poszczególnymi folderami w systemie, oraz do przełączania się między zakładkami na formularzach. Najważniejsze cechy nowego menu:

 • Wielopoziomowe menu, z hierarchicznym układem opcji.
 • Pole Szukaj służące do szybkiego wyszukiwania opcji w menu
 • Możliwość „zwijania” menu do postaci paska ikon (dzięki czemu zajmuje niewielki obszar ekranu z lewej strony) lub „rozwijania” do postaci z widocznymi nazwami dostępnych opcji
 • Możliwość „przypięcia” menu w postaci rozwiniętej (tak, aby nie przechodziło automatycznie do postaci paska ikon)
 • Rozróżnienie graficzne menu folderów w systemie i menu zakładek aktualnie otwartego formularza.

Wydruki W konfiguracji programu, w gałęzi Systemowe\Ustawienia interfejsu\Interfejs HTML, dodaliśmy parametr Wyświetlaj pasek narzędziowy na podglądzie PDF. Parametr jest domyślnie włączony, natomiast jego wyłączenie powoduje ukrywanie systemowego toolbara (paska narzędziowego) na kontrolce służącej do wyświetlania dokumentów PDF (np. podgląd wydruków, podgląd załączników PDF). Parametr działa dla wybranych przeglądarek (Chrome, Edge, Opera, FireFox).

Wydruki Dodaliśmy pole Hasło do pliku PDF na formularzu Wyślij email.

Wydruki Dodaliśmy podgląd wydruków XtraReports zapisanych w historii zmian zapisu. Jeżeli w Opcje\Systemowe\Zmiany ustawienia dla danego rodzaju zapisów ustawione jest Log raportów: Treść, wówczas każdorazowe wykonanie wydruku zapisuje w historii zapisu informację wraz z zawartością tego wydruku. Otwierając na formularzu danego zapisu historię zmian (Czynności\Widok\Zmiany zapisu) można otworzyć szczegóły wpisu dotyczącego wykonania raportu i na zakładce Wydruk zobaczyć zawartość wykonanego wydruku.

Logowanie Zmodyfikowaliśmy komunikaty wyświetlane użytkownikowi w przypadku wystąpienia błędów w procedurze odzyskiwania hasła.

 • Jeżeli konto użytkownika zostało zablokowane na wskutek określonej liczby nieudanych prób zalogowania (podania błędnego hasła), wówczas na adres e-mail zostaje wysłany link do resetowania hasła, ale przy próbie jego użycia (o ile konto nie zostanie wcześniej odblokowane) pojawia się komunikat „Konto operatora zostało zablokowane z powodu nieudanych prób logowania do systemu”. W poprzedniej wersji podczas próby zresetowania hasła pojawiał się mylący komunikat „Nieprawidłowy login lub hasło”.
 • Jeżeli procedura odzyskiwania hasła nie może zostać przeprowadzona z jakiegokolwiek innego powodu (np. brak skonfigurowanej poczty e-mail, niepoprawnie podana nazwa użytkownika itp.) wówczas wyświetlany jest ogólny komunikat „Procedura odzyskania hasła nie powiodła się. Prosimy o kontakt z działem przydzielającym dostęp do aplikacji.”. Szczegółowe przyczyny wystąpienia błędu są dostępne dla administratora na stronie /Log/Exceptions.

Importy i eksporty Dodaliśmy możliwość importu i eksportu zawartości list na oknach typu modalnego. Przykładem takiego okna są parametry pojawiające się podczas wystawiania dokumentu handlowego w relacji (np. przekształcenie ZO do FV), gdzie pojawia się lista pozycji przekształcanego dokumentu. Na dole okna, obok przycisku OK, znajduje się przycisk Formularz, po kliknięciu którego rozwijane jest menu zawierające m.in. grupę Lista z opcjami Importuj, Eksportuj i Kopiuj do schowka.

Interfejs użytkownika Wprowadziliśmy kontrolkę wyboru czasu z dokładnością do sekundy. Obok pól pozwalających na zapisanie czasu z taką dokładnością (np. Czas wykonania na zadaniu CRM) pojawiła się ikona zegarka, otwierająca kontrolkę pozwalającą na ustawienie czasu (analogiczna jak w przypadku pól zawierających czas z dokładnością do minuty, ale posiadająca dodatkowy pasek do przewijania/ustawiania sekund)

Administracja Udostępniliśmy możliwość udzielenia dostępu do Panelu administracyjnego bazy danych dla operatora innego niż Systemowy operator Administrator. Aby nadać dostęp do panelu należy na zakładce Prawa roli, którą ma przypiętą operatorw gałęzi Inne/Pozostałe/Workers/-Baza danych/Panel administracyjny zaznaczyć checkbox Dozwolony

Konfiguracja W konfiguracji systemu, w sekcji Opcje\Raportowanie, udostępniliśmy listy dostępnych wzorców użytkownika, szablonów nagłówków i stopek dla raportów XtraReports, wraz z możliwością edycji za pomocą edytora XtraReports.

Poprawione funkcje

Logowanie Poprawiliśmy czynność wylogowywania operatorów na oknie wyboru licencji podczas logowania. Jeżeli w ustawieniach bazy danych jest zaznaczony parametr wyboru licencji, lub podczas logowania okaże się, że wszystkie licencje są aktualnie wykorzystane, użytkownikowi pojawia się okno z zapytaniem o wybór dostępnych licencji, oraz – jeżeli użytkownik ma nadane odpowiednie prawa – z możliwością wylogowania innego operatora zajmującego licencję. W poprzedniej wersji, po wykonaniu operacji wylogowania innego operatora pojawiał się błąd Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

Logowanie Na stronie logowania do programu poprawiliśmy tłumaczenia informacji o niepoprawnych danych logowania.

Logowanie Poprawiliśmy błąd umożliwiający zalogowanie do systemu bez podawania w adresie nazwy bazy danych, kiedy nie była zdefiniowana domyślna baza danych. Błąd występował w następującym scenariuszu:

 1. W oknie przeglądarki np. Google Chrome operator zalogował się do systemu pod adresem: https://localhost:5000/login/nazwa_bazy
 2. Uruchomił drugą przeglądarkę np. Microsoft Edge i w pasku adresowym podał adres https://localhost:5000/login
 3. W panelu podał nazwę użytkownika i hasło do bazy danych z punktu 1
 4. Po kliku naciśnięciach przycisku Zaloguj zostawał zalogowany do bazy danych, do której był zalogowany w przeglądarce Google Chrome.

Logowanie Poprawiliśmy mechanizm LoginListenerUI, który można wykorzystywać wdrożeniowo do wyświetlania dodatkowych okien informacyjnych pojawiających się po zalogowaniu do systemu. W poprzednich wersjach system zachowywał się niepoprawnie w przypadku odświeżenia zawartości strony (klawisz F5 w przeglądarce) podczas wyświetlania dodatkowego okna.

Administracja Naprawiliśmy zapisywanie informacji o otwarciu listy i załadowaniu formularza w przypadku kiedy w konfiguracji była zaznaczona opcja: „log listy i log formularza”. Wcześniej takie informacje się nie zapisywały.

Administracja Poprawiliśmy sprawdzanie zgodności wersji pomiędzy serwerem logiki biznesowej i serwerem interfejsu użytkownika. Obecnie system został zabezpieczony przed sytuacją, w której serwer logiki biznesowej zostałby zaktualizowany do nowej wersji, a serwer interfejsu użytkownika pozostałby w poprzedniej wersji.

Edycja na formularzach Poprawiliśmy działanie seryjnej zmiany wartości pola na listach podczas edycji edit-in-place. Jeżeli na liście edycyjnej (np. lista pozycji na dokumencie handlowym) zaznaczone zostało kilka pozycji a następnie na pierwszej pozycji zmieniono wartość pola poprzez wybór z listy podpowiedzi (np. pole Towar), wówczas zmiana wybranej wartości następowała we wszystkich wierszach z wyjątkiem pierwszego.

Formularze Poprawiliśmy wyświetlanie informacji o wyrażeniach na wynikach zestawień księgowych. Po kliknięciu na określoną komórkę (wiersz i kolumnę) na liście wyników zestawienia księgowego, pod listą wyświetlana jest informacja o wyrażeniu które zostało użyte do obliczenia tej pozycji zestawienia.

Moduł CRM
Funkcjonalności

e-mail Dodaliśmy możliwość utworzenia szablonów email w momencie wysyłania dokumentu z systemu. Wysyłając dokument za pomocą funkcji Wyślij email po wyborze konta do wysyłki możliwe jest wybranie wcześniej utworzonego szablonu e-mail lub dodanie nowego używając przycisku Nowy szablon. Po użyciu funkcji otworzy się okno dodawania nowego szablonu z możliwością jego zapisania, a następnie użycia podczas wysyłki. Rozwiązanie to umożliwia użytkownikowi przygotowanie szablonu bezpośrednio przed wysyłką dokumentu bez konieczności przygotowywania go wcześniej z poziomu Szablonów email.

Poprawione funkcje

Zadania i Zdarzenia Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości zapisania Zadania, pojawiający się jeśli zrezygnowaliśmy z utworzenia szablonu e-mail i wysłania wiadomości e-mail przy pomocy funkcji Wyślij email, która dostępna jest z poziomu formularza Zadania.

Moduł Praca hybrydowa
Funkcjonalności

Pulpit pracy hybrydowej W Pulpicie pracy hybrydowej udostępniliśmy listę Czas realizacji. Lista ta zwiera czasy zarejestrowane przez zalogowanego do systemu pracownika. Wyposażona jest w filtr Okres, który pozwala wyświetlić wpisy w wybranym zakresie czasu oraz filtr Zadanie, pozwalający wyselekcjonować wpisy dotyczące konkretnych zadań. Z poziomu listy pracownik ma możliwość otwarcia formularza rejestracji czasu pracy, gdzie może zmodyfikować zarejestrowany czas oraz zmienić zadanie, do którego zarejestrowano czas. Dzięki udostępnieniu tej listy pracownik będzie mógł sprawdzić jakie czynności wykonywał w dany dniu oraz w razie omyłkowego wprowadzenia błędnych czasów realizacji zmodyfikować je.

Pulpit pracy hybrydowej Pulpicie kierownika dodaliśmy funkcjonalność umożliwiającą podgląd i delegowanie zadań dla pracowników poprzez pole Zespół. Kierownik ma dostęp do wszystkich wszystkich zadań Zespołów do których przypisany jest którykolwiek z podwładnych mu pracowników. Dodatkowo może on dodawać nowe zadania przypisując zadania do zespołów, w których skład wchodzą podlegli mu pracownicy. Dzięki temu kierownik otrzymuje możliwość kontrolowania zadań wykonywanych przez pracowników w ramach swoich zespołów oraz możliwość delegowania zadań w ramach tych zespołów.

Pulpit Kontrahenta
Funkcjonalności

ServiceDesk Dla produktów definiowanych w ramach ServiceDesk zwiększono rozmiar pola 'Kod’ do 100 znaków oraz pola 'Nazwa’ do 256 znaków.

ServiceDesk Przebudowano prawa Simple dla modułu Support/ServiceDesk. Istniejące prawa zostały skonwertowane na nowe nazwy:

 1. Dodanie -> Dodanie komentarza : Pozwala na dodanie komentarzy w ServiceDesk
 2. Edycja -> Edycja komentarza : Pozwala na edytowanie własnych komentarzy
 3. Usunięcie -> Usunięcie komentarza : Pozwala na usuwanie własnych komentarzy

Dodano także nowe prawa w zakresie pracy ze zgłoszeniami ServiceDesk:

 1. Zgłoszenia ServiceDesk innych operatorów : Pozwala na dostęp do zgłoszeń przypisanych
  1. w przypadku konta pulpitu – do innych osób kontaktowych
  2. w przypadku konta operatora – do innych operatorów
 2. Zmiana operatora : Pozwala na zmianę
  1. w przypadku konta pulpitu – osoby kontaktowej dla zgłoszenia
  2. w przypadku konta operatora – pola wykonującego(Worker) i prowadzącego(Leader) dane zgłoszenie
 3. Dodanie zgłoszenia ServiceDesk – ogólne prawo wymagane do dodawania dowolnego zgłoszenia
 4. Usuwanie zgłoszenia ServiceDesk – ogólne prawo wymagane do usuwania dowolnego zgłoszenia
 5. Zamykanie zgłoszenia ServiceDesk – ogólne prawo wymagane do ustawiania na zgłoszeniu stanu nieaktywnego
 6. Usuwanie zgłoszeń ServiceDesk innych operatorów : Pozwala na usuwanie nie swoich zgłoszeń
  1. w przypadku konta pulpitu – przypisanych do innych osób kontaktowych
  2. w przypadku konta operatora – do innych operatorów
Poprawione funkcje

ServiceDesk Rozwiązaliśmy problem związany z pojawianiem się komunikatu „Operator nie został dodany jako operator wsparcia” przy zapisie zgłoszenia w ServiceDesk.

Interfejs mobilny

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Android\Listy Poprawiliśmy wyliczanie wysokości list w wersji mobilnej. Na niektórych formularzach listy nie wykorzystywały całego dostępnego miejsca na ekranie (były „obcinane” od dołu) co ograniczało ich widoczność i utrudniało przeglądanie danych.

Załączniki Dodaliśmy możliwość przekazywania plików do systemu metodą drag&drop (przeciągnięcie pliku na okno przeglądarki). Rozwiązanie to działa np. na liście załączników, czy też na oknie importu danych do listy z plików txt.

Android\Interfejs użytkownika W aplikacji mobilnej dodaliśmy obsługę systemowego trybu ciemnego. Od wersji systemów iOS 13 i Android 10 dostępne jest włączenie trybu ciemnego w telefonie. Jeżeli taki tryb zostanie włączony to aplikacja również będzie uruchomiona w takim trybie. Dla starszych wersji systemów iOS i Android na stronie logowania dostępny jest przycisk do zmiany stylu kolorystycznego

Android\Interfejs użytkownika W najnowszej wersji dodaliśmy obsługę ustawień językowych systemu telefonu. Przy uruchomieniu aplikacja startuje w języku jaki jest ustawiony w systemie telefonu. Po zalogowaniu wyświetlany jest język jaki ma ustawiony użytkownik.

Poprawione funkcje

Android\Edycja na formularzach Poprawiliśmy pozycjonowanie formularzy po wyborze zapisu z listy podpowiedzi (np. wybór kontrahenta na dokumencie). W poprzedniej wersji, po wyborze zapisu z listy, okno było przesuwane do góry, co mogło utrudniać uzupełnianie kolejnych pól na formularzu.

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Operacje Dodaliśmy funkcjonalność skanowania pozycji surowców za pomocą kodów kreskowych z poziomu Operacji w zleceniach w aplikacji mobilnej. Funkcjonalność dostępna jest pod ikoną kodu kreskowego.

Wersja platynowa

WERSJA STANDARD

Moduł CRM
Poprawione funkcje

Zadania i Zdarzenia Poprawiliśmy błąd wyglądu formularza aktywności CRM po odczytaniu go z własnego pliku XML. Do tej pory po wczytaniu własnego pageforma na jednym z rodzajów Zadania CRM był on dostępny również na innych rodzajach zadań takich jak Wypożyczenie, Zdarzenie czy Zlecenie serwisowe. Formularz z wczytanym układem pojawiał się jednak tylko podczas dodawania aktywności natomiast nie pojawiał się w momencie jej edycji. Od tej pory dla każdego rodzaju Zadania CRM należy indywidualnie wczytać plik pageform.xml, który będzie otwierany tylko dla tego rodzaju zarówno podczas dodawania jak i edycji obiektu.

Moduł Kadry i Płace
Poprawione funkcje

Import z PUE Poprawiliśmy działanie funkcjonalności „Import z PUE” w systemach z obsługą firm wielooddziałowych. Wcześniej w przypadku włączonej obsługi firm wielooddziałowych w przynajmniej jednym module systemu i jednocześnie ustawionym w Narzędzia/Opcje/Wielooddziałowość parametrem „Wielooddziałowość rozszerzona” na NIE, import był niemożliwy. Podczas importu zwolnień z PUE nieprawidłowo pojawiało się okno z wyborem „Jednostki organizacyjnej”. Aktualnie „Import z PUE”, w takiej konfiguracji systemu, działa prawidłowo.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Importy W konfiguracji wielofirmowej dostosowaliśmy mechanizm importu dokumentów z dekretami i zapisami księgowymi z plików Excel w ten sposób, żeby można było zaimportować zapisy bezpośrednio na konta firmy, której dokument dotyczy.

Dodatki

Analizy MS Excel W przypadku konfiguracji wielofirmowej w jednej bazie umożliwiliśmy obliczanie danych w odniesieniu do wskazanej firmy. W parametrach okresu należy wskazać, po średniku jako kolejny parametr: FIRMA=Symbol Firmy (Przykład parametrów obliczeń dla dwóch firm o symbolach A i B: OKROBR=2023;BUFOR=T;OKRES=2023-01-01…2023-12-31;TYP=B; Firma=A,B). Jeżeli parametr nie wystąpi lub nie zostanie uzupełniony wartością, obliczane będą wartości dla całej bazy.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Definicja procesu

 1. Zoptymalizowaliśmy mechanizmy kalkulatora zadań (TaskCalculator).
 2. Uprościliśmy logikę odpowiedzialną za ustawianie stanu Tylko do odczytu dla obiektu nadrzędnego procesu i odblokowywanie go do edycji. Od teraz parametr Blokowanie wiersza na formularzu definicji zadania przyjmuje następujące wartości:
  1. Dla wszystkich – obiekt nadrzędny będzie miał wartość tylko do odczytu dla wszystkich użytkowników.
  2. Dla wszystkich poza właścicielem – obiekt nadrzędny będzie miał wartość tylko do odczytu dla wszystkich użytkowników poza wykonawcą zadania.
  3. Dla nikogo – obiekt nadrzędny będzie edycyjny dla wszystkich użytkowników. Wartość domyślna.
 3. Rozbudowywaliśmy funkcjonalność podprocesów o obsługę tranzycji bezwarunkowej kończącej podproces.
 4. We wtyczkach definicji procesów wprowadziliśmy następujące zmiany:
  1. Dodaliśmy wyzwalacz zadania Źródło zadania, który pozwala na wskazanie tabeli, innej niż ta, na której oparta została definicja zadania. Dzięki temu definicje procesów startowane z formularza dokumentu mogą być uruchamiane z dowolnego obiektu w systemie.
  2. Dodaliśmy wtyczkę dla tranzycji Pobranie obiektu nadrzędnego z podprocesu, dzięki której obiekt nadrzędny podprocesu stanie się obiektem nadrzędnym procesu głównego (nadprocesu).
  3. Zmodyfikowaliśmy działanie wtyczki Zakończenie podprocesu, w której dodaliśmy pole Zadanie końcowe podprocesu, w którym wskazujemy definicję zadania kończącego proces, po wykonaniu której ma nastąpić przejście tranzycją w nadprocesie. Dzięki temu nie jest już wymagane nadawanie odpowiednich nazw zadaniom w podprocesie i tranzycjom w nadprocesie, gdyż dba o to logika biznesowa.

Definicja procesu Umożliwiliśmy tworzenie zadań uniwersalnych bez określonego typu dokumentu nadrzędnego. Dzięki temu jedna definicja procesu może służyć do przetwarzania obiektów nadrzędnych różnego typu.

Definicja procesu Dodaliśmy nową definicję tranzycji Przejście nie kończące zadania (słabe). Pozwala ona na zablokowanie zakończenia zadania źródłowego, dzięki czemu możliwe jest przygotowanie definicji procesu reagującej na zmiany stanu obiektu nadrzędnego i generującej w takiej sytuacji kolejne instancje zadania docelowego. Przykładowo: do procesu zatwierdzania dokumentu kosztowego możemy dodać ścieżkę, w której będą generowane zadania dla „obserwatorów” – użytkowników zainteresowanych stanem dokumentu, ale nie mających bezpośredniego wpływu na jego zatwierdzanie. W konfiguracji definicji dołączyliśmy parametr Tylko gdy brak aktywnego zadania docelowego, który pozwala na przejście tranzycją tylko, gdy jej zadanie docelowe nie jest aktywne.

Definicja procesu

 1. Dodaliśmy nową funkcjonalność Tranzycja wielowariantowa. Pozwala ona na oprogramowanie kilku opcji przejścia do kolejnego zadania w procesie na jednej tranzycji, co znacząco upraszcza konfigurację oraz utrzymanie procesu.
 2. Został stworzony nowy element wtyczki dla Przejścia, standardowa wtyczka Przejście wielowariantowe, na której dodaliśmy pole Typ tranzycji wielowariantowej. Pozwala ono na wskazanie typu obiektu, z którego zostaną pobrane warianty.
 3. Tranzycje wielowariantowe można obsłużyć poprzez wykorzystanie standardowej wtyczki Przejście wielowariantowe podczas konfiguracji Struktury procesu, na której wskazujemy typ i określamy działanie w Algorytmie procesu. Możliwe jest również przygotowanie własnej wtyczki obsługującej przejście wielowariantowe.
 4. Za pomocą metody GetVariants() możemy oprogramować listę dostępnych wariantów przejścia.
 5. Metoda GetCaption() pozwala na sterowanie nazwą wyświetlanych wariantów.

Definicja procesu Do funkcjonalności procesów jednozakładkowych zostały dodane nowe standardowe wtyczki:

 • Podstawowe algorytmy dla CRM z elementami:
  • Zadanie startowe z wyborem odbiorcy (osoby kontaktowej)
  • Przejście z wyborem odbiorcy (osoby kontaktowej)
 • Podstawowe algorytmy dla Kadr i Płac z elementami:
  • Zadanie startowe z wyborem odbiorcy (pracownika)
  • Przejście z wyborem odbiorcy (pracownika)

Oraz rozbudowaliśmy standardową wtyczkę Podstawowe algorytmy dla zadania o elementy:

 • Zadanie startowe z wyborem odbiorcy (operatora)
 • Przejście z wyborem odbiorcy (operatora)

Zastosowanie opisanych powyżej wtyczek w procesie na zadaniu Start w Panelu Workflow pozwala na wskazanie wykonawcy pierwszego zadania a odpowiednio na przejściu pozwala na wskazanie wykonawcy kolejnego zadania podczas podejmowania decyzji. Po dodaniu wtyczki do zadania lub przejścia pojawi się pole z możliwością wyboru odbiorcy zadania z listy. Wtyczki dla przejścia mają możliwość zmiany pola na pole z wielokrotnym wyborem, po zaznaczeniu w konfiguracji przejścia Wielowybór na True.

Poprawione funkcje

Definicja procesu Dodaliśmy klucz do tabeli ograniczający dodawanie wtyczek definicji procesu o tej samej nazwie. Jeśli istnieje taka wtyczka – nie jest możliwe dodanie kolejnej o identycznej nazwie.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Wersje językowe Poprawiliśmy mechanizm tłumaczenia fraz dla nazw definicji cech, które zostały umieszczone na formularzach. Dotychczas w wersji przeglądarkowej nazwy definicji cech na formularzach nie były tłumaczone.

Moduł CRM
Poprawione funkcje

Zadania i Zdarzenia Na listach zadań, zdarzeń, projektów, wypożyczeń, zleceń serwisowych, nieruchomości odblokowaliśmy filtr Okres.