COMPTECH

POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:

NAZWA FIRMY

NIP: , KRS: , REGON: ,

e-mail: , tel. +48 .

Jaka jest podstawa prawna i cel przetwarzania Państwa danych? Jak długo dane będą przechowywane?

1/ Celem przetwarzania danych jest umożliwienie Pani/Panu wzięcia udziału w wydarzeniu, w tym przekazywanie informacji dot. tego wydarzenia przed i po nim. W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:

– na podstawie art. 6.1.b RODO, tj. na podstawie niezbędności przetwarzania do wykonania umowy pomiędzy Administratorem a Panią/Panem;

– przez okres do 1 m-ca od zakończenia wydarzenia;

– przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopii swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.

2/ Celem przetwarzania danych niezbędnych do wystawienia faktury za uczestnictwo w wydarzeniu, jest wypełnienie obowiązków prawnych podatkowych nałożonych na Administratora. W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:

– na podstawie art. 6.1.c RODO, tj. na podstawie niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze;

– przez okres do 6 lat od zakończenia wydarzenia;

– przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopii swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.

3/ W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przesyłanie informacji o innych wydarzeniach i działaniach realizowanych przez Administratora o niekomercyjnym charakterze, w tym przesyłania newslettera, celem będzie informowanie o innych wydarzeniach organizowanych przez ADO i działaniach realizowanych przez ADO. W związku z tym Pani/Pana dane będą przetwarzane:

–  na podstawie art. 6.1.a RODO, tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnie wyrażonej, uprzedniej i świadomej zgody;

– do czasu odwołania zgody, do którego ma Pani/Pan w tej sytuacji prawo którego można dokonać przesyłając taką prośbę na adres e-mail sekretariat@pracodawcy.pl lub na ww. adres korespondencyjny;

– przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopii swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Dane mogą być udostępniane pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO oraz podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług informatycznych, technicznych i organizacyjnych.

Jakie są Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne, a w przypadku odmowy nie będzie możliwe wzięcie udziału w wydarzeniu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a także żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy administrator będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG?

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Informujemy, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.